KONTUAK EMAN

RENDICIÓN DE CUENTAS

Legealdia 2019-2023 Legislatura

LURRALDEA  –  TERRITORIO

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

L1 – Ingurumen-hobekuntza / Mejora medioambiental

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

L1.1 Klimaren aldeko ekintza-plan bat egitea / Elaborar un plan de acción por el clima
L1.2 Ingurumen-intereseko espazioak lehengoratzeko plan bat diseinatzea / Diseñar un plan de recuperación de espacios de interés ambiental
L1.3 Saneamendu-plana egitea Goierriko landa-eremuan / Acometer un plan de saneamiento en zona rural de Goierri
L1.4 Goikoa - La Magdalena saneamenduaren I. fasea / I fase de saneamiento de Goikoa - La Magdalena

L2 – Irisgarritasuna eta mugikortasuna bermatzea / Garantizar la accesibilidad y la movilidad

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

L2.1 Hiriguneetan aparkatzeko plazak sortzea/Mugikortasun Plana / Generar plazas de estacionamiento en zonas urbanas / Plan de Movilidad
L2.2 "Puntu beltzak" ezabatu / Eliminar los "puntos negros"
L2.3 Ategorribarriko igogailua / Ascensor Ategorribarri
L2.4 San Jose auzoa berrurbanizatzeko I. fasea / Fase I de la reurbanización del barrio San José
L2.5 Meso kaleko berrurbanizazio irisgarriaren I. fasea / Fase I de la reurbanización accesible de la calle Meso.
L2.6 Altzagako San Agustin plaza. Berrurbanizazioa eta irisgarritasuna / Plaza San Agustín de Altzaga. Reurbanización y accesibilidad
L2.7 Meso kaleko II. fasea. Berrurbanizazio irisgarria / Fase II de la calle Meso. Reurbanización accesible
L2.8 Lutxanako metroaren ondoko espazioa berriro urbanizatzea / Reurbanizar el espacion junto al metro de Lutxana
L2.9 Tartangako atzealdea urbanizazio irisgarriarekin amaitzea / Culminar la trasera de Tartanga con urbanización accesible
L2.10 Mugikortasun-plana egitea / Elaborar el plan de movilidad
H2.11 Goikoko San Jose auzoko II. fasea. Berrurbanizazioa / Fase II del barrio San José de Goikoa. Reurbanización

L3 – Espazio publikoa eta ondarea hobetzea / Mejora del espacio público y del patrimonio

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

L3.1 Zerbitzuak kudeatzeko plan bat egitea / Elaborar un plan de gestión de servicios
L3.2 Azpiegitura eta ondarea erabiltzeko plana diseinatzea / Diseñar un plan de uso de infraestructura y patrimonio
L3.3 Bide-garbiketa sustatzea / Potenciar la limpieza viaria
L3.4 Josu Murueta egokitzea / Acondicionar Josu Murueta
L3.5 Mendiguren plazari beste estalki bat jartzea / Dotar de una nueva cubierta a la plaza Mendiguren
L3.6 Tartanga kaleko II. fasea amaitzea / Concluir la fase II de la calle Tartanga
L3.7 Gazteentzako ekipamendua eta erabilera anitzeko espazioa jartzea. Gaztetxeak Altzagan / Dotar de un equipamiento juvenil y espacio polivalente. Gaztetxoko en Altzaga

L4 – Udalerria modu integralean berrantolatzea eta birsortzea / Reordenar y regenerar de forma integral el término municipal

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

L4.1 HAPOa amaitzea / Culminar el PGOU
L4.2 Hirigintza-kontroleko jarduera handitzea / Incrementar la actividad de control urbanístico

L5 – Lurralde-kohesio eta -oreka handiagoa lortzea / Alcanzar una mayor cohesión y equilibrio territorial

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

L5.1 Landa-eremuetan argiteria publikoaren sarea indartzea / Potenciar la red de alumbrado público en zonas rurales
L5.2 Landa-eremuko asfaltoak hobetzea / Mejorar los asfaltados en zona rural
L5.3 Garraio publikoa sustatzea, E Busa! / Potenciar el transporte público con ampliación del E Busa!