KONTUAK EMAN

RENDICIÓN DE CUENTAS

Legealdia 2019-2023 Legislatura

HERRITARRAK – CIUDADANÍA

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

H1 -Elkarteak inplikatzea / Implicar al tejido asociativo

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

H1.1 Errolda eguneratzea / Actualización censo
H1.2 Dirulaguntzen plan estrategikoa / Plan estratégico de subvenciones
H1.3 Prozedura sinplifikatzea / Simplificar procedimiento
H1.4 Kirol astea / Kirol aste
H1.5 Kirola eta kultura herritarren elkartea / Agrupación ciudadana deporte y cultura
H2 -Ekipamenduen berrantolaketa / Reorganización de los equipamientos

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

H2.1 Ekipamenduen inbentarioa / Inventario de equipamientos
H2.2 Altzarien eta materialaren inbentarioa / Inventario de mobiliario y material
H2.3 Beharren diagnostikoa / Diagnóstico de necesidades
H2.4 Alternatiben azterketa/ Análisis de alternativas
H2.5 Ekintza-plana / Plan de acción
H2.6 Ekipamenduen ordenantza fiskala / Ordenanza fiscal equipamientos
H2.7 Ekipamenduak arautzen dituen ordenantza / Ordenanza reguladora equipamientos
H2.8 Altzaga kiroldegiko klimatizazioa hobetzea / Mejora climatización polideportivo Altzaga
H2.9 Kirol-instalazioen zerbitzua handitzea / Ampliación servicio instalaciones deportivas
H3 – Urteko programazio integrala diseinatzea / Diseñar una programación anual integral

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

H3.1 Udal-programazioan elkarteen jarduerak sartzea / Incluir en la programación municipal actividades de asociaciones
H3.2 Zinema kalean / Cine en la calle
H3.3 Musikaltasun-plana / Plan de musicalidad
H3.4 Haurrentzako jardueretarako kale itxiak erabiltzea / Uso de calles cerradas para actividades infantiles
H3.5 Jokoaren eguna / Día del juego
H3.6 Plakak kentzea -debekatuta dago jolastea- / Retirada de placas -prohibido jugar-
H3.7 Kanpoko kultura- eta kirol-jarduerak / Actividades culturales y deportivas al aire libre
H3.8 E!bilbide / E!bilbide
H3.9 Udalekuak bateratzea / Unificar udalekuak
H3.10 COVID gazteen erronkak / Retos juventud COVID
H3.11 Sei hilean behingo antzerki programazioa / Programación teatral semestral
H3.12 Instagram COVID lehiaketak / Concursos instagram COVID
H3.13 Herrien Batasuna / Herrien Batasuna
H4 – Garapen pertsonaleko programak ezartzea / Implantar programas de desarrollo personal

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

H4.1 Emantzipatzeko laguntzak / Ayudas de emancipación
H4.2 Erandio ikaslagun COVID / Erandio ikaslagun COVID
H4.3 Trukeak / Intercambios
H4.4 Udal eskola kontseilua / Consejo escolar municipal
H4.5 Gazte kontseilua / Consejo juvenil
H4.6 Ikastetxeetarako ibilbide seguruak / Itinerarios seguros a los centros educativos
H4.7 3. adinekoentzako behatokia / Observatorio 3ª edad
H4.8 Ikasgelen ordutegia zabaltzea / Ampliación horario salas de estudio
H4.9 Liburutegiak hobetzea / Mejora de las bibliotecas
H4.10 Liburutegiaren urteko programazioa / Programación anual de la biblioteca
H4.11 COVID laguntza psikologikoa / Asistencia psicológica COVID
H4.12 COVID pandemiako bizikidetzari buruzko hitzaldiak / Conferencias sobre convivencia en pandemia COVID
H4.13 Herritarren segurtasunerako plan estrategikoa / Plan estratégico de seguridad ciudadana
H4.14 Adineko pertsonen segurtasun-plana diseinatzea etxean / Diseñar un plan de seguridad de las personas mayores en su domicilio
H4.15 COVID pertsona kalteberak babesteko neurrien dirulaguntza / Subvención de medidas de protección a personas vulnerables COVID
H5 – Kiroleko eta osasuneko plan integral bat diseinatzea / Diseñar un plan integral de deporte y salud

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

H5.1 Aniztasunari arreta emateko programa / Programa de atención a la diversidad
H5.2 Erandio txirrindulari / Erandio txirrindulari
H5.3 Piragua eta paddle surf zerbitzuak handitzea / Ampliación servicios piragua y paddle surf
H5.4 COVID ibilbideak / Recorridos COVID
H5.5 Bizikleta elektrikoak / Bicicletas eléctricas
H6 – Kudeaketa-sistema eraginkorra ematea / Dotar un sistema de gestión eficaz

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

H6.1 Hitzorduen itxaronaldia murriztea / Reducir tiempo de espera citas
H6.2 Kudeaketa-sistemaren diagnostikoa eta hobekuntza-proposamenak / Diagnóstico del sistema de gestión y propuestas de mejora
H6.3 Adinekoentzako eguneko arreta-zerbitzua / Servicio de atención diurna para personas mayores
H6.4 Baztertuentzako zerbitzua / Servicio para personas en exclusión
H6.5 ELZ hobetzea / Mejora del SAD
H6.7 Familia kalteberei elikagaiak etxean ematea COVID / Entrega a domicilio de alimentos a familias vulnerables COVID
H6.8 Freskoentzako merkataritza bonuak familia kalteberentzat COVID / Bonos comercio para frescos para familias vulnerables COVID
H7 – Laneratzeko aukerak zabaltzea/ Ampliar oportunidades de inserción laboral

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

H7.1 Ekintzaileentzako espazio partekatua / Espacio compartido para personas emprendedoras
H7.2 Enpresa-erakundea-prestakuntza batuko duen kontseilua sortzea / Creación del consejo que aune empresa-institución-formación
H7.3 EJren talka-programaren bidez kontratazioak egitea / Realizar contrataciones a través de programa de choque de GV
H7.4 Erandioko langabetuak kontratatzeko klausula soziala egokitzea / Adaptación de la clausula social para contratación de personas desempleadas de Erandio
H7.5 Aparteko udal-enplegu programa / Programa de empleo municipal extraordinario
H7.6 Orientazio-zerbitzua mantentzea / Mantenimiento del servicio de orientación
H7.7 ETEak babesteko neurrietarako dirulaguntzak COVID / Subvenciones medidas de protección pymes COVID
H7.8 COVID bonuen ezohiko kanpaina / Campaña extraordinaria de bonos COVID
H7.9 Merkataritzako web plataforma / Plataforma web comercio
H7.10 COVI udal-tasak salbuestea / Exoneración de tasas municipales COVI
H8 – Immigrazio-plan bat diseinatzea / Diseñar un plan de inmigración

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

H9 – Turismo-plan bat diseinatzea / Diseñar un plan de turismo

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

H10 – Barneko I. berdintasun-plana / I Plan de igualdad interno

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

H11 – Erandioko berdintasun-plana / Plan de igualdad de Erandio

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

H12 – Sortu-indartu Erandio marka / Generar-potenciar marca Erandio

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

H12.1 Kirol elkarteen ekipatzea / Equipación asociaciones deportivas
H12.2 Erreferentziazko kultura-ekitaldiak sustatzea / Potenciar actos culturales de referencia
H12.3 Ondarearen azterketa / Estudio patrimonio
H12.4 Ekipamenduen errotulazioa / Rotulación equipamientos
H13 – Eskualdeko euskara gizarteratzea eta bultzatzea / Socializar e impulsar el euskera de la comarca

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar

H14 – Memoria historikoa eta oraintsukoa berreskuratzea / Recuperar memoria histórica y reciente

%

Eginda / Realizado

%

Aribidean / En curso

%

Egiteke / Sin comenzar